همکاران در دفتر گیلگمش

IMG_20190107_103925

آرش نورآقایی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

بخش اداری

غزاله خداپناهی
مسئول دفتر

منظر فاطمی
بازاریابی و تبلیغات

غزاله کوثری
روابط عمومی

فرزانه خلعت آبادی
خدمات اداری

سایت و شبکه‌های مجازی

سیما سلمان‌زاده
سایت و شبکه‌های مجازی

همکاران تحریریه انگلیسی گیلگمش

سارا اسدی
سردبیر

پوران زنگنه
دبیر عکس

بهزاد شفق
مدیر هنری و طراح گرافیک

ایمان اوجیان
مشاور هنری و ویراستار عکس

همکاران فصلنامه فارسی گیلگمش

نسیم محمدی
سردبیر

بستن
بستن