کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری، یک سال بعد

یکسال قبل در چنین روزهایی راهنمایان گردشگری ایران در تکاپوی برگزاری کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری بودند. مراسمی که میزبان بیش از سیصد نفر از راهنمایان گردشگری از کشورهای مختلف بود.

اجرای این مراسم افتخاری برای راهنمایان گردشگری ایران محسوب می‌شود که توانست توانمندی‌های صنف راهنمایان را در عرصه گردشگری کشور به نمایش بگذارد. 

گیلگمش نیز با چاپ ویژه‌نامه کنوانسیون راهنمایان گردشگری به زبان انگلیسی همراه برگزارکنندگان این مراسم بود.

 

نظر دادن