همکاران در دفتر گیلگمش

فرزانه خلعت آبادی
خدمات اداری

غزاله کوثری
روابط عمومی

سیما سلمان‌زاده
سایت و شبکه‌های مجازی

همکاران فصلنامه فارسی گیلگمش

طاها ولی‌زاده
تحریریه فارسی

نسیم محمدی
تحریریه فارسی

همکاران تحریریه انگلیسی گیلگمش

ایمان اوجیان
مشاور هنری و ویراستار عکس

بهزاد شفق
مدیر هنری و طراح گرافیک

پوران زنگنه
دبیر عکس

سارا اسدی
سردبیر

سجاد عاکفی‌مقدم
صفحه آرا

ندا آقاجانی
طراح گرافیک و اینفوگرافیک

بستن
بستن