همکاران در دفتر گیلگمش

غزاله خداپناهی
مسئول دفتر

منظر فاطمی
بازاریابی و تبلیغات

غزاله کوثری
روابط عمومی

سیما سلمان‌زاده
سایت و شبکه‌های مجازی

فرزانه خلعت آبادی
خدمات اداری

همکاران فصلنامه فارسی گیلگمش

نسیم محمدی
سردبیر

همکاران تحریریه انگلیسی گیلگمش

سارا اسدی
سردبیر

پوران زنگنه
دبیر عکس

بهزاد شفق
مدیر هنری و طراح گرافیک

ایمان اوجیان
مشاور هنری و ویراستار عکس

ندا آقاجانی
طراح گرافیک و اینفوگرافیک

سجاد عاکفی‌مقدم
صفحه آرا

بستن
بستن