تبلیغات و اشتراک

تعرفه مجله فارسی گیلگمش

محل درج آگهیقیمت
(میلیون تومان)
پشت جلد۴/۲
داخل جلد/ صفحه ۱۳
داخل پشت جلد/ صفحه روبرو۲/۵
صفحات قبل از شناسنامه۲/۱
دو صفحه داخلی روبرو۳
صفحات داخلی ۱/۷
رپورتاژ آگهی - تمام صفحه۲/۵
رپورتاژ آگهی – ۲ صفحه۴/۲

 نسخه انگلیسی این نشریه، شامل ٩ بخش مجزا بوده که مقالات هر بخش با موضوع اصلی هر شماره در ارتباط خواهد بود.

تعرفه مجله انگلیسی گیلگمش

محل درج آگهیقیمت
(میلیون تومان)
پشت جلد۵
داخل جلد/ صفحه ۱۴
داخل پشت جلد ۳.۸ ۳/۸
صفحه آخر۳/۵
صفحه اول۳/۲
صفحات داخلی۲/۵
دو صفحه روبرو ۴
رپورتاژ آگهی - تمام صفحه۳
رپورتاژ آگهی – ۲ صفحه روبرو۵

اشتراک سالیانه فصلنامه‌های فارسی و انگلیسی گیلگمش

جهت درخواست اشتراک سالیانه فصلنامه‌های فارسی و انگلیسی گیلگمش ضمن اعلام اطلاعات زیر برای هماهنگی با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۹۴۲۶۶۰ تماس بگیرید.

– نام و نام خانوادگی
– آدرس و کدپستی
– تلفن
– شماره پیگیری رسید پرداخت
– تاریخ تولد(روز، ماه، سال)

بستن
بستن