تبلیغات و اشتراک

تعرفه مجله فارسی گیلگمش

 

محل درج آگهیقیمت
(میلیون تومان)
پشت جلد۴/۲
داخل جلد/ صفحه ۱۳
داخل پشت جلد/ صفحه روبرو۲/۵
صفحات قبل از شناسنامه۲/۱
دو صفحه داخلی روبرو۳
صفحات داخلی ۱/۷
رپورتاژ آگهی - تمام صفحه۲/۵
رپورتاژ آگهی – ۲ صفحه۴/۲

 نسخه انگلیسی این نشریه، شامل ٩ بخش مجزا بوده که مقالات هر بخش با موضوع اصلی هر شماره در ارتباط خواهد بود.

تعرفه مجله انگلیسی گیلگمش

 

محل درج آگهیقیمت
(میلیون تومان)
پشت جلد۵
داخل جلد/ صفحه ۱۴
داخل پشت جلد ۳.۸ ۳/۸
صفحه آخر۳/۵
صفحه اول۳/۲
صفحات داخلی۲/۵
دو صفحه روبرو۴
رپورتاژ آگهی - تمام صفحه۳
رپورتاژ آگهی – ۲ صفحه روبرو۵

 

اشتراک سالیانه فصلنامه‌های فارسی و انگلیسی گیلگمش

جهت درخواست اشتراک سالیانه فصلنامه‌های فارسی گیلگمش (۴ نسخه) در تهران، مبلغ ۱۶۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها، مبلغ ۱۹۰ هزار تومان

و

جهت درخواست اشتراک سالیانه فصلنامه‌های انگلیسی گیلگمش (۴ نسخه) در تهران، مبلغ ۲۶۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها، مبلغ ۲۹۰ هزار تومان

به شماره کارت
۶۰۳۷-۷۰۱۶-۵۱۰۸-۹۷۶۲
واریز نموده و ضمن درج “درخواست اشتراک فصلنامه گیلگمش فارسی” یا “درخواست اشتراک فصلنامه گیلگمش انگلیسی”، رسید پرداخت را به همراه اطلاعات زیر به شماره تلگرام ۰۹۳۰۸۵۷۶۳۵۸
ارسال فرمایید:

– نام و نام خانوادگی
– آدرس و کدپستی
– تلفن
– شماره پیگیری رسید پرداخت
– تاریخ تولد(روز، ماه، سال)

بستن
بستن